Regulamin

Regulamin Bawialni Miła

Zasady ogólne

 1. Bawialnia Miła, zwana dalej Bawialnią jest elementem działalności firmy EMKA Aneta Małkiewicz,  NIP 679-318-27-42 z siedzibą w Krakowie.
 2. Przed wejściem do Bawialni rodzice/opiekunowie są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa i udział w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2019 roku.
 1. Warunki korzystania z Bawialni
 1. Na Bawialnię składają się: sala zabaw dla dzieci do 2. roku życia oraz sala dla dzieci od 2 do 7 lat. W lokalu znajduje się również ogólnodostępny aneks kuchenny z czajnikiem i mikrofalówką.
 2. Bawialnia nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Dziecko pozostaje pod okiem rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Korzystanie z Bawialni jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego cennika.
 4. Z jednym dzieckiem na terenie Bawialni może przebywać dwoje rodziców/opiekunów. Z jednym rodzicem/opiekunem może przebywać maksymalnie troje dzieci.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort uczestników w Bawialni w jednym czasie nie może bawić się więcej niż 12 dzieci.
 6. Przed rozpoczęciem zabawy należy zdjąć wierzchnie ubranie i obuwie.
 7. Na terenie Bawialni zabrania się:
  – popychania innych,
  – biegania i skakania z napojami lub  jedzeniem w ręku lub w ustach,
  – żucia gumy,
  – wnoszenia zabawek z zewnątrz,
  – wynoszenia zabawek oraz pomocy edukacyjnych należących do Bawialni,
  – wspinania się po meblach i parapetach,
  – niszczenia zabawek i pomocy edukacyjnych należących do Bawialni,
  – korzystania z wyposażenia Bawialni w sposób niezgodny przeznaczeniem,- filmowania lub fotografowania innych uczestników Bawialni bez ich zgody.
 8. Na terenie Bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 9. Uczestnik korzysta z Bawialni na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług, chyba że zostały spowodowane przez członków personelu Bawialni w sposób zawiniony.
 10. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. Są oni zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek.
 11. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jej terenie. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste, powstałe z winy współuczestników zabawy.
 12. W trosce o zdrowie uczestników, zabrania się przebywania w Bawialni osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel może odmówić wejścia do Bawialni osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna jest poinformowanie personelu o wszelkich schorzeniach dziecka.
 1. Udział w zajęciach
 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dostępnego na stronie www.bawialniamila.pl, na FB oraz w Bawialni.
 2. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane drogą mailową za pośrednictwem strony www.bawialniamila.pl, poprzez Facebooka lub osobiście w Bawialni.
 3. Z zajęć zorganizowanych w Bawialni można skorzystać również bez rezerwacji, o ile w danym momencie będą wolne miejsca. Na Strefę Wolnej Zabawy nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
 4. W przypadku braku minimalnej ilości uczestników lub wystąpienia sytuacji losowej (np. choroba prowadzącego) zajęcia mogą zostać odwołane, o czym organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie. W takiej sytuacji organizator proponuje inny termin lub dokonuje zwrotu płatności za zajęcia.
 5. Nieobecność na zarezerwowanych wcześniej zajęciach należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym do godziny 12:00. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, nie ma możliwości odrobienia ich w późniejszym terminie.
 6. Szczegółowe opisy zajęć oraz ceny zajęć podane są na stronie www.bawialniamila.pl.